Sidmeny

Redaktionsruta

ROBERT MALMSTRÖM VERLAG


Förstasidan


YES!Entity

Hur det började
Principen
Varseblivningskedjan
Källor

PROGRAM

Priser
Download

UTVÄRDERINGAR

Översikt


TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR

Priser och annat


ALLMÄNT

Kakor och integritet (tyska)
Redaktionsruta
Kompetenser


Endast tekniskt nödvändiga kakor
© 2019 - 2022 Robert Malmström

Varseblivningskedjan

En varseblivning startar med att en entitet retar ett eller flera sinnesorgan1). Efter diverse processer i hjärnan kan vi ”med egna ord” formulera en beskrivning av entiteten.

Denna mycket subjektiva beskrivning kan vara mer eller mindre "riktig". Vi måste alltid vara medveten om vad som definieras. Är det en entitet som varseblivs i form av en komplex symbol (känsla, benämning, ett uttryck eller ett ord) eller är det ett stimuli som retar dina sinnesorgan? Detta kallas för "referensram".

Teorin bakom YES!Entity baserar sig på vetenskapliga arbeten från John Raymond Smythies och Ulric Neisser.

  • John Raymond Smythies; "Analysis Of Perception: kapitel 1 The representative theory of perception, "causal chain of perception and action", 19562)
  • Ulric Neisser3); "Cognition and Reality: Principles and Implications of Cognitive Psychology", 19764)

I fallet med Smythies ”causal chain of perception and action” talar man i det tyska språkområdet om en så kallas Wahrnehmungskette5). Denna varseblivningskedja6)7) är en modell av de funktioner som tillsammans bildar en process som specialiserat sig på att jämföra vår föränderliga och påverkbara upplevelse av miljön med den stabila, inom en viss tidsram, oföränderliga miljön som vi upplever. Kedjan består av sex länkar eller delprocesser som påverkar nästföljande delprocess och alla typer av varseblivningar i en fastlagd ordningsföljd. Det handlar i princip om en sluten process i den mån att den sista delprocessen, aktivitet eller åtgärd, kan rikta uppmärksamheten på samma entitet eller upplevelsen av denna entitet igen.

KLARTEXT: Vi jämför det upplevda med det som vi har sett, hört, känt eller på annat sätt varseblivit tills dessa upplevda ”bilder” stabiliserat sig i förhållande till varandra. Alltså ett iterationsförfarande där man till slut antingen tror "sina sinnen" och/eller "sina erfarenheter"!

Individuell process – varseblivningskedjan

Mina erfarenheter med inlärning och omsättning av kunskap speglas mycket väl av varseblivningskedjans uppbyggnad. Man kan betrakta var enskild del av processen med allt högre upplösning och se hur den individuella processen i detalj påverkas. Med denna modell av varseblivningskedjan kan man ständigt förbättra den individuella processen, skärpa blicken och uppmärksamheten och medvetet filtrera det brus som reklam, nyheter, politiker och den aktuella situationen förorsakar i den takt som nya erfarenheter och vetenskapliga insikter dyker upp.

Omedveten del - perception

Under perceptionen omvandlas retningar i form av olika typer av energier (som ljus, ljud, tryck, värme osv.) till neuronala signaler direkt i sinnesorganen, som sedan kan tolkas av hjärnan. Hjärnans bearbetning av dessa neuronala signaler sker med hjälp av filtrering, hämning, konvergens, divergens, integration, summering och talrika top-down-processer.

Medveten del - kognition

Med varseblivningen blir vi medvetna om retningen. Exakt här varseblir vi entiteten! Den blir till kognition. Genom igenkänningen kan processer som ihågkomst, kombinering, identifiering, associering, tillordning och bedömning leda till förståelse av det varseblivna och bilda grunden för vidare reaktioner. När en igenkänning är kopplad till en ihågkomst, kan detta minnesspår, den nya beskrivningen och den upplevda entiteten betraktas efter varandra. Så förbättras beskrivningen tills ingen skillnad kan urskiljas mellan den upplevda entiteten och dess beskrivning. Resultatet avslutas i vart fall med en åtgärd. Vi upprepar processen från retning till igenkänning igen och fokuserar eller riktar vår uppmärksamhet på något som vi ignorerat vid första genomgången, eller vi går vidare till beskrivning eller definition. Den individuella processen är reversibel, eftersom entiteten och beskrivningen helt enkelt speglar varandra. Det finns ett klart Feedback-system! Allt detta sker automatiskt och är en mycket viktig förutsättning för alla inlärningsprocesser och den normala utvecklingen av språkförståelsen. Denna personliga beskrivning eller definition är från detta ögonblick en del av vårt intellektuella universum.

sv/ccp.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/17 10:31 (extern redigering)