Sidmeny

Redaktionsruta

ROBERT MALMSTRÖM VERLAG


Förstasidan


YES!Entity

Hur det började
Principen
Varseblivningskedjan
Källor

PROGRAM

Priser
Download

UTVÄRDERINGAR

Översikt


TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR

Priser och annat


ALLMÄNT

Kakor och integritet (tyska)
Redaktionsruta
Kompetenser


Endast tekniskt nödvändiga kakor
© 2019 - 2022 Robert Malmström

YES!Entity principen

Från entitet till uttryck med en individuell varseblivning och en kollektiv varseblivning, som överlappar sig vid definition.


Introduktion

YES!Entity principen är en arbetsmodell för effektiv insamling och förmedling av kunskap. Detta är en kort sammanfattning av YES!Entity principen.

Man skall inte göra det krångligare än det är!

Det spelar inte någon roll vilket språk man talar. Man berättar vad man upplevt! Vad vi människor har gemensamt över alla språkgränser, är det som vi berättar om, nämligen entiteterna dvs. sakerna i sig. Dessa är samma, oavsett språket! Antingen känner man till vad entiteten är eller man har hört en term. Med hjälp av programvaran YES!Entity hittar man allt man behöver.

Kommunikationens gränser

När man gjort erfarenheten att kommunicera med människor som talar ett språk, där man inte ens kan snappa upp enskilda ord, vet man hur snabbt teckningar, skisser och andra medel används för att förklara det som man vill säga. När man saknar ett gemensamt språk används automatiskt en entitetsorienterad kommunikation och inte en uttrycksorienterad. Om man har ett gemensamt språk, men inte förstår varandra, ställer man automatiskt frågor!

Vad är entitetsorienterat?

När man inte förklarar med ord utan istället visar, ritar eller mimar entiteten som man menar.

Vad är en entitet?

Enkelt uttryckt är en entitet något som man kan definiera.

Vad är definiera?

Oavsett hur man upplever något, försöker man att förstå vad det är. För att spara på sina resurser avgränsar man detta ”något”, som man intresserar sig för, och studerar detta med full koncentration. Denna process kallas definiera. När man är färdig med definierandet har man i bästa fall en definition som ger entiteten form och innehåll. I värsta fall har man ingen definition och därför inte heller någon entitet. I klartext säger man ”jag kan inte beskriva det och har ingen aning vad det är”. Vilket naturligtvis kan ändra sig. Man kan vinna nya kunskaper!

Vad är kunskap?

Kunskap är en samling lagrade definitioner av entiteter som man på något sätt lärt sig att känna igen. Förmågan att kunna samla kunskaper är ett resultat av evolutionen. Vi kan varsebliva!

Individuell varseblivning

Vad är varseblivning?

Våra sinnen mottager stimuli från omgivningen. Stimuli som kodas på ett sådant sätt att man kan "se" synligt ljus, "höra" hörbara tryckförändringar, "smaka" smaken och "lukta" lukten av kemiska ämnen. När detta kombineras med förmågan att komma ihåg tidigare intryck och jämföra dem med aktuella intryck har man ett automatiskt system som man kan samla kunskap med.

Individuell definition

Under den individuella varseblivningen är det lätt att man kör fast eller missuppfattar något. Det är då viktigt att använda sig av hjälpmedel som t.ex. fasta rutiner eller regler för att få en så bra definition som möjligt.

Referensram

För att undvika skenbara motsägelser, paradoxer, är det viktigt att veta vilken typ av information som används för att definiera en entitet. YES!Entity principen använder referensramar. Fackområde eller liknande verkar inte vara viktiga. Några tänkbara referensramar är t.ex. subjektivt, objektivt, kollektivt och definitivt.

Var ligger definitionens gränser?

Tyngdpunkten ligger på ”uppmärksamhet” och att ”välja”!
Man väljer en entitet A. Denna entitet avgränsas med hjälp av bestämningarna B, C och D. Bestämningarna är därmed del av entiteten som befinner sig inom den gräns som skiljer entiteten från det man inte valt ut!

Kollektiv varseblivning

Om en objektiv definition skall publiceras, rekommenderas att skapa och verifiera denna genom teamarbete. Man måste vara medveten om att man även som team kan vara fånge i en kultur, religion eller filosofi. Det är mycket viktigt att ha och behålla synpunkter men att lära sig att respektera andras sätt att tänka och att lära sig av dessa. Ingen är perfekt. Ingen vet allt!

Kollektiv definition

Eftersom definitioner kan vara enkla eller komplexa måste tillvägagångssättet hållas flexibelt. Med YES!Entity kan man ställa allt bakgrundsmaterial, i form av dokument, länkar, videos, audio osv till förfogande för övriga teammedlemmar.

Uttryck

Efter den kollektiva definitionen sprider man informationerna. I detta sammanhang behöver man så mycket konstruktiv kritik som möjligt. Ofta blir de mest omöjliga ordkonstruktionerna populära medan de klokaste och "bästa" uttrycken faller i glömska. Vid val av uttryck bestämmer smak och tidsanda. Med YES!Entity är allt möjligt! :-)

Kvalitetssäkring

Nya eller ändrade definitioner eller uttryck skickas till oberoende experter/intresserade. När alla är införstådda, kan definition och uttryck publiceras.

Publiceringen

En definition som gjorts med YES!Entity är en dynamisk kunskap som lever på alla övriga definitioner och kunskaper som lagras och skapas av YES!Entity. All publicering sker alltså i form av dataposter i databaser som hanteras av YES!Entity.

sv/princip.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/17 10:31 (extern redigering)